EU flagEU fonds flagEU cohesion
EU flagEU fonds flagEU cohesion

Uvjeti korištenja i usluga Rentistic sustava

1. Opće odredbe

TRAVEL SOFT d.o.o., Vukovarska 156, 21 000, Split, OIB: 02023934203, sa brendom RENTISTIC (u daljnjem tekstu Rentistic), vlasnik je Rentistic mrežne stranice, web aplikacije i Android i iOS aplikacije (u daljnjem tekstu Platforma).

Rentistic je online CRS (centralni sustav za vođenje rezervacija) + CHANNEL MANAGER sustav koji privatnim iznajmljivačima i turističkim agencijama omogućuje povezivanje sa svim većim portalima i servisima za oglašavanje smještaja i ostale turističke ponude kako bi vodili i upravljali prodajom s jednog mjesta.

Rentistic razlikuje dvije vrste korisnika (u daljnjem tekstu zajednički naziv Korisnik):
1.Klijent – korisnik koji koristi Rentistic za vođenje svojih proizvoda.
2. Suradnik klijenta – korisnik koji koristi Rentistic preko prava koja mu je omogućio Klijent

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na uređivanje načina korištenja Platforme. Molimo vas da ih pažljivo pročitate.

Korištenjem mrežne stranice Rentistic ili bilo koje usluge, proizvoda ili informacija od strane Rentistica Korisnik prihvaća sve odredbe i uvjete korištenja navedene na ovoj stranici. Također prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća korištenje Platforme isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Rentistic zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Rentistic može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

2. Korisnički račun

Korištenje Platforme dozvoljeno je samo osobama starijim od 18 godina. Kod pristupanja, uporabe ili registracije na Platformu, Korisnik osobno izjavljuje i jamči da je stariji od 18 godina.

Da bi Korisnik mogao koristiti Platformu, isti mora imati korisnički račun i profil na Platformi.

2.1. Klijent

Prilikom izrade profila, a u svrhu korištenja Platforme, Klijent je obvezan sklopiti ugovor sa Rentisticom. Stavke ugovora obvezujuće su za sve stranke u ugovoru.

2.2. Suradnik klijenta

Suradnik klijenta Platformu koristi u ulozi koju mu je dao Klijent.

2.3. Točnost podataka

Korisnik se obvezuje dostaviti točne i istinite informacije i po potrebi ih ažurirati na svom profilu kako bi zajamčio relevantnost i točnost podataka u skladu s ugovornim obvezama koje Korisnik ima sa Rentisticom. Rentistic ne jamči za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe objavljene putem Platforme, te zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja koji ocjeni neprikladnim.

2.4. Prava i obveze

Kreiranjem korisničkog računa Korisnik daje Rentisticu pravo za objavu osnovnog skupa informacija unutar Platforme.

Kako bi korisnik uspješno obavio registraciju mora pročitati i prihvatiti Uvjete korištenja i Pravila privatnosti. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i točni.

Svoj ugovorni odnos sa Rentisticom Korisnik može raskinuti u bilo kojem trenutku, bez ikakvih troškova i ne navodeći razlog, uz prethodno podmirenje svih obveza nastalih za vrijeme trajanja potpisanog ugovora.

U slučaju kršenja odredbi navedenih u Uvjetima korištenja i ugovoru ili ako Rentistic ima stvarni razlog vjerovati da treba zaštititi svoju sigurnost i integritet, sigurnost i integritet Korisnika ili trećih strana, ili u svrhu sprječavanja prijevara ili za potrebe istraga, Rentistic zadržava pravo na ograničavanje pristupa Korisnika u prekršaju, privremeno ili trajno suspendirati korisnički račun Korisnika u prekršaju ili raskinuti ove odredbe i uvjete korištenja koji vas obvezuju prema Rentisticu, odmah i bez obavijesti.

3. Odgovornost i ponašanje Korisnika

Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem Platforme mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Korisnici ne smiju putem Platforme objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis.

Bilo kakav verbalni, fizički, pisani ili bilo koji drugi način neprimjerene komunikacije i ponašanja od strane Korisnika prema bilo kojem drugom Korisniku, zaposleniku i/ili suradniku Rentistica za rezultat će imati neposredni raskid suradnje i deaktivaciju korisničkog računa.

Korisnik sam snosi odgovornost za poštivanje svih zakona, propisa i obveza koje se primjenjuju na njegovo korištenje Platforme.

Rentistic nije jedna od ugovornih strana nijednog sporazuma, ugovora ili ugovornog odnosa bilo koje vrste koje međusobno sklapaju Korisnici Platforme.

Rentistic se u potpunosti odriče odgovornosti za bilo koje radnje Korisnika povezane sa korištenjem Platforme, kao i za bilo kakvu štetu ili za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka, koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani kao rezultat:

1. korištenja Platforme
2. nemogućnosti korištenja Platforme uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika
3. nedostupnosti Platforme nastaloj kao posljedica tehničkih problema ili više sile
4. grešaka u radu Platforme

Rentistic ne odgovara Korisniku za štetu nastalu uslijed zlouporabe Platforme, a posebno kada je zlouporaba uzrokovana višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih ili nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Rentistic zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim mrežnim stranicama ili kada su Korisnici o njima obaviješteni. Promijenjeni uvjeti korištenja odnose se na sve postojeće i buduće Korisnike.

4. Intelektualno vlasništvo

Platforma sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, fotografije, grafiku, kao i cijeli sadržaj Platforme, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Rentistica i nositelja autorskog prava.

Postavljanjem vlastitih materijala na bilo koji dio Platforme, Korisnik izjavljuje da je nositelj prava nad tim materijalima i da Rentisticu daje pravo na korištenje i obradu postavljenih slika, naziva i opisa usluga u svrhu marketinga i promidžbe Platforme i Rentistica.

5. Prigovor

Svaki Korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor u slučaju nezadovoljstva Platformom ili bilo kojom uslugom pruženom od strane Rentistica.

Kako bi prigovor bio valjan treba sadržavati: ime i prezime Korisnika, kontakt telefon, mail adresu i opis problema/zbog čega se podnosi prigovor.

Podnošenje pisanog prigovora moguće je putem maila: info@travelsoft.hr.  Rentistic će Korisniku na prigovor odgovoriti unutar Zakonom definiranog roka od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

6. Prigovor

Platformu objavljuje Travel Soft s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn, upisan kod trgovačkog suda u Splitu pod brojem St Tt-16/10589-2, sa sjedištem na adresi Vukovarska 156, 21 000 Split.

Za sva pitanja obratite se Travel Soft d.o.o. putem maila info@travelsoft.hr.